چقرد طول خواهد کشید تا Misoprostol شروع به کار کند و عوارض جانبی چقدر همراه خواهند بود؟

در بیشتر مورد میسپرستل بد از 4 ساعت شروع به کار کردن خواهد کرد با شروع دل درد و خونریزی. عوارض جانبی (درد، خونریزی، تهوع، اسال،…) تا 12 ساعت ممکن است با شما باشند