آیا از داروهای هومیوپاتی که دل‌ درد عادت ماهانه(رگل) را کم میکنند را همراه با misoprostol استفاده کرد؟

 

به دلیل اینکه بعضی‌ از این داروها ممکن است که جلوی انقباض رحم را بگیرند، توصیه می‌کنیم که از مسکن‌هایی‌ چون استامینوفن، آسپیرین استفاده کنید.