What if you are not pregnant but take the medicines anyway?

 

Your health will not be harmed if you are not pregnant but take the medicines anyway. However, you may still experience the common side effects of the medicines, including nausea, vomiting, diarrhea, or a low fever for up to 24 hours.

ข้อมูลเพิ่มเติมทางการแพทย์ :

หลักฐานเกี่ยวกับการใช้ไมเฟพริสโตนในผู้หญิงที่ไม่ได้ท้องแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และมีอาการข้างเคียงเพียงเล็กน้อย 7 ไมโซพรอสตอลนั้นโดยปกติก็ใช้ในผู้หญิงที่ไม่ได้ท้องอยู่แล้วในการป้องกันและรักษาแผลเปื่อย