آیا Provera (یک پروژسترون) میتواند باعث القا سقط جنین شود؟

 

خیر، نمی‌تواند. Provera حاوی ماده فعالی‌ که باعث انقباض رحم یا عاملی دیگر برای سقط شدن جنین، نمی‌باشد.