آیا آنتی بییوتیک‌ها در کار آیی قرص سقط جنین یا misoprostol اثری میگذارند؟

 

ممکن است در کار آیی قرص ضاد حاملگی در صورت بروز اسهال تاثیر بذارند ولی‌ در کار آیی misoprostol هیچ اثری ندارند.