Paano ko maisasagawa ang aborsyon (pagpapalaglag) gamit lamang ang tableta?

Ang pinakamahusay at pinakaligtas na paraan na maaaring gawin ng isang babae ang sariling pagaaborsyon o pagpapalaglag sa kanyang ipinagbubuntis ay ang paggamit ng gamot na tinatawag na Mifepristone at Misoprostol. Ang mga gamot na ito ay may ibang katawagan (brandnames)sa iba't ibang bansa. kung ikaw ay nakatira sa bansa na kung saan walang access o paraan para sa isang ligtas na serbisyo ng pagaaborsyon, ngunit ninanais mong makakuha ng gamot na pampalaglag (Mifipristone at Misoprostol) mangyaring pumuntas a website na ito www.womenonweb.org. Ang isang babae ay kayang isagawa ang sariling pagpapalaglag gamit ang Misoprostol lamang kung siya ay hindi hihigit sa 12 na linggo na nang kanyang pagbubuntis. Sa website na ito, nagbibigay kami ng mga impormasyon kung paano gamitin ang Misoprostol laman: ano ang mga pagiingat sa paggamit nito, paano nagkakaroon ng bisa ang gamot, ano ang pinaka epektibong dosis, ano ang maaaring asahan ng mga kababaihan,at ano ang maaaring maging komplikasyon.
(sa ngayon. ang website ng Women on Web ay hindi pa naisasalin sa wikang filipino, sana'y maisalin nila ito sa mga susunod na panahon)

Ang pinakamahusay at pinakaligtas na paraan na maaaring gawin ng isang babae ang sariling pagaaborsyon o pagpapalaglag sa kanyang ipinagbubuntis ay ang paggamit ng gamot na tinatawag na Mifepristone (kilala rin sa tawag na abortion pill, RU 486, Mifegyn, Mifeprex), at Misoprostol (kilala rin sa tawag na Cytotec, Arthrotec, Oxaprost, Cyprostol, Mibetec,

Prostokos or Misotrol). Ang pag-inom ng mga gamut na ito ay maaaring gawin hanggang sa ikasiyam na linggo lamang ng pagbubuntis.

 

Kung ikaw ay nakatira sa bansa na kung saan walang access o paraan para sa isang ligtas na serbisyo ng pagaaborsyon ngunit ninanais mong makakuha ng gamot na pampalaglag (Mifepristone at Misoprostol) mangyaring pumunta lamang sa website na ito HYPERLINK "http://www.womenonweb.org" Women on Web.

 

Maaaring maisagawa ng isang babae ang sariling aborsyon sa pamamagitan lamang ng Misoprostol kung siya ay hindi lalagpas sa 12 na linggo ng pagbubuntis. Sa website din na ito nagbibigay kami ng impormasyon tungkol sa Misoprostol, kung ano ang mga pag-iingat sa paggamit nito, kung paano nagkakaroon ng bisa ang gamot, kung ano ang pinaka epektibong doses o dami na kailangang gamitin, kung ano ang maaaring asahan ng mga kababaihan tungkol sa mga posibleng maging komplikasyon ng pag gamit ng gamot na ito. Nagbibigay din kami ng scientific background o mga siyentipikong kaalaman. Sinasabing 90% ng pagpapalaglag gamit lamang ang Misoprostol o (Cytotec) ay nagiging matagumpay. Ang impormasyong ito ay base sa pananaliksik na ginawa ng WHO (World Health Organisation) para mabasa ang buod o kalahatang kaalaman tungkol sa artikulong ito I-click lamang ito. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17560446?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum)

Ang mga kababaihan na nakatira sa mga bansa kung saan mayroong posibilidad na makapagsagawa ng ligtas at ligal na aborsyon ay kailangan pumunta at makipag-ugnayan sa doktor. Para sa listahan ng mga klinika para sa pagpapalaglag, I-click ito (https://www.womenonwaves.org/en/map/country)

May ilang mga kababaihan na sinusubukang magpalaglag sa pamamagitan ng pagpasok ng matatalim at maruruming bagay sa kanilang sinapupunan o matris at kung minsan pa ay sa pamamagitan ng pagsuntok sa tiyan. Ito ay lubhang mapanganib at hindi dapat gawin sapagkat malaki ang posibilidad na maging sanhi ito ng pagkasugat ng matris, impeksyon, at maaaring mauwi sa kamatayan.

Para sa karamihan ng mga kababaihan, ang pagwakas ng pagbubuntis ay isang napakahirap na desisyon.

Kung ang babae ay walang kakayahan na talakayin sa isang health care provider (tulad ng isang doktor) ang tungkol sa kanyang plano ng pagpapalaglag o alternatibong paraan, pinapayuhan namin siyang talakayin ang sitwasyong ito sa kanyang matalik na kaibigan o kamag-anak. Lubos naming pinapayuhan ang sinumang kabataang babae na makipag-usap sa kanyang mga magulang o sinumang nakatatanda na kanyang mapagkakatiwalaan tungkol sa kanyang sitwasyon, kanyang desisyon at tungkol sa paraan ng aborsyon.

Kung ang isang babae ay sigurado na sa kaniyang pasyang gusto nang wakasan ang kaniyang pagbubuntis at wala ng iba pang paraan na gustong gawin, i-print muna at basahin ng mabuti ang mga tagubilin. Nakabubuti ring pag-usapan nyo ito ng iyong pinagkakatiwalaan. Hindi ito dapat ginagawa ng isang babae ng nag-iisa.

Kung ikaw ay may anumang katanungan tungkol sa pamamaraang ito o karanasang gustong ibahagi, pagkatapos mong basahin ang impormasyon sa ibaba, magpadala lamang ng e-mail sa info@womenonweb.org 

Paano maisasagawa ang aborsyon sa pamamagitan ng Misoprostol?

Kung ang babae ay mahigit labindalawang na linggo nang nagbubuntis (12 weeks), hindi  na nya maaaring gawin ang pagpapalaglag nang nag-iisa sa pamamagitan ng paggamit ng medikal o pag-inom ng gamot. 

Ang Misoprostol ay nagdudulot ng contraction o pag-urong nang bahay- bata o matris. Bilang resulta nito ay ang pag-expel (pagluwal) ng ipinagbubuntis. Ang isang babae ay maaaring makaranas ng pamumulikat, hindi normal na pagdurugo na kagaya ng buwanang regla, pagduduwal, pagsusuka at pagtatae. Ang sobrang pagdurugo ay lubhang mapanganib kaya maaaring kailanganin ang paggagamot sa isang doktor.

Ang posibilidad na maging matagumpay ang isang aborsyon gamit ang misoprostol ay 94%.

Ang misoprostol ay maaaring mabili  kahit saang botika (pharmacy) sa halos lahat ng bansa.

Ang karanasan at panganib sa pagpapalaglag gamit ang Misoprostol ay kahalintulad lamang kapag  nakunanan (miscarriage) ang isang babae.

Sampung porsyento (10%) sa mga kababaihan na nagbubuntis ay hindi sinasadyang nakukunan o nakakaranas ng miscarriage.

Kung magkaroon man ng di-inaasahang komplikasyon habang ginagawa ang sariling pagpapalaglag, ang paggamot sa kanya ay kahalintulad din sa paggagamot sa isang babaeng dumaranas ng di-sinasadyang pagkalalaglag ng sanggol o miscarriage. Kung magkaroon man ng problema ang isang babae ay may karapatang pumunta kahit saang ospital at kumunsulta sa isang doktor. Ang doktor ay ituturing siyang katulad lamang sa mga babaeng nakaranas ng hindi sadyang pagpapalaglag o miscarriage.

Sa ngayon, magbibigay kami ng mga mahalagang impormasyon na kinakailangang tiyakin muna ng isang babae kung siya ay may planong magpalaglag sa pamamagitan ng paggamit ng medisina.

Kinakailangang isang babae ay nakasisigurong siya ay positibong nagbubuntis.

Maaari gumamit ng pregnancy test (PT) kit o magpa-ultrasound.

Ang Misoprostol ay maaari lamang gamitin ng isang babae kung siya ay isandaang porsyentong

(100%) nakakasiguro na gusto niyang wakasan na ang kanyang pagbubuntis.

Kinakailangang magpa-ultrasound check up muna bago gamitin ang Misoprostol.

Sa pag-papaultrasound malalaman kung ang pagbubuntis ay nagaganap sa loob ng matris, at kung ilang linggo na ang ipinagbubuntis.

Ang misoprostol ay di dapat gamitin kung mahigit siyam na linggo nang nagbubuntis

Ang ibig sabihin ng 12 na linggo (84 na araw) na pagbubuntis ay ang bilang ng ikaunang araw matapos ang huling buwanang-dalaw o regla. Ang sinumang babae na sa tingin niyang siya ay mahigit ng siyam na linggo nang nagbubuntis at nakumpirma din ito sa pagpaultrasound, hindi na namin siya pinapayuhan na gumamit ng misoprostol maliban na lamang kung may pagsubaybay o pangangasiwang medical (medical supervision).

Ang gamot ay mabisa pa rin ngunit ang panganib ng matinding pagdurugo, lubhang pananakit na parang pinupulikat at pagkakaroon ng mga komplikasyon ay tumataas habang ang pagbubuntis ay lalong tumatagal.

Ang isang babae ay hindi dapat sumubok na magpalaglag kung siya ay nag iisa.

Habang sumasailalim sa isang aborsyon, napaka-importanteng mayroong isang tao na nakaalalay sa iyong tabi; maaaring ito ay ang iyong kabiyak, matalik na kaibigan o isang kamag-anak na may kaalaman tungkol sa proseso ng aborsyon na maaari ka niyang matulungan kung sakaling magkaroon man ng di inaasahang komplikasyon.

Ang Misoprostol ay maaari lamang gamitin ng walang patnubay pang medikal (medical guidance) kung ang isang babae ay walang malubhang karamdaman.

Karamihan sa mga iba’t-ibang uri ng karamdaman ay walang problema. Ang ibang malubhang karamdaman kagaya ng matinding kakulangan ng dugo (severe anaemia), ay makapagdudulot ng mga problema dahil sa posibilidad ng matinding pagkawala ng dugo habang sumasailalim sa proseso nang pagpapalaglag.

Ang malubhang sakit ay maaaring isang dahilan para maka-access ng ligal na pagpapalaglag, kahit pa sa mga bansa kung saan mahigpit na ipinagbabawal sa batas ang aborsyon. Ipinagbabawal ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot (drugs), o pag-inom ng alak (alcohol) habang sumasailalim sa paggagamot!!!

Hindi dapat gamitin ang Misoprostol kung may posibilidad ng ectopic o extra-uterine pregnancy (pagbubuntis sa labas ng matris).

Ang ectopic pregnancy o extra-uterine pregnancy ay uri ng pagbubuntis na hindi nagaganap sa loob ng bahay-bata (uterus). Ang ectopic pregnancy ay nalalaman lamang sa pamamagitan ng ultrasound checkup.

Nararapat lamang ang pagpapagamot ng isang babae sa isang hinekologo o gynecologist upang makatiyak sa kanyang kalusugan. Kapag ito ay hindi nagamot, posibleng makaranas ng mas matinding pagdurugo sanhi ng pagkawasak ng fallopian tube. Nararapat lang na gamutin ng isang gynecologist ang isang babae na may ganitong kundisyon, kahit pa siya ay nakatira sa isang bansa na kung saan labag sa batas ang pagpapalaglag.

Ang ectopic pregnancy ay hindi kayang lunasan nang paggamit ng misoprostol lamang.

Hindi dapat gumamit ng Misoprostol ang isang babae kung siya ay may intra uterine device (IUD).

Ang IUD ay isang paraan ng pagpigil sa pag-aanak (contraceptive), ito ay malambot na plastic na halos may tatlong sentimetrong haba na inilalagay sa loob ng bahay-bata o matris para maiwasan ang pagbubuntis. Kung ang isang babae na mayroong IUD, at napag-alaman niyang siya ay buntis, pinapayuhan siya na magpa ultrasound check-up dahil sa mataas na panganib ng ng ectopic pregnancy. Kung ang pagbubuntis ay nagaganap sa loob ng bahay-bata, tanggalin ang IUD bago ipagpatuloy ang pagaaborsyon.

Maaari lamang gamitin ang misoprostol kung ikaw ay maaaring madala sa ospital sa loob lamang ng maikling panahon.

Sa ganyang paraan, kung magkaroon man nang hindi inaasahang pangyayari, malapit at mabilis lamang makahingi ng tulong at suportang medikal na galing sa ospital.

Hindi dapat gumamit ng Misoprostol ang isang babae kung siya ay hindi hiyang (allergic) sa Misoprostol o kahit anong prostaglandin (uri ng gamot).

Isa itong pambihirang pagkakataong alam ng babae na nagkaroon na siya na reaksyon noon. Kung siya naman ay hindi pa nakagamit ng ganitong klase ng gamot, sa makatuwid ay hindi pa siya nakaranas ng allergic reaction.

Mayroong posibilidad na ang tangkang pagpapalaglag gamit ang Misoprostol ay hindi maging matagumpay.

Siyamnapung porsiyento (90%) matagumpay ang paggamit ng misoprostol sa pagpapalaglag. Ang proseso ng aborsyon ay masasabing bigo sa dahilang ang gamot ay hindi nakapagdulot ng pagdurugo, o kung minsan ay nagkaroon ng pagdurugo ngunit patuloy pa rin ang pagbubuntis. Maaaring subukan muli ng isang babae ang pag-inom ng gamot pagkalipas ng ilang araw. Ngunit, may mga pagkakataong hindi ito ulit maging matagumpay.

Kung pagkalipas ng ika-labing-apat na araw ng pag-inom ng Misoprostol ay walang naganap na aborsyon, at walang sinumang doktor ang gustong tumulong, wala ng ibang paraan kundi ang pumunta sa bansa na kung saan ligal ang aborsyon para doon ituloy ang pagpapalaglag o kung walang kakayahan na gawin ito ay ipagpatuloy na lamang ang pagbubuntis.

Maliit lamang ang posibilidad na ang sangol ay magkaroon ng depekto kagaya ng hindi normal na mga kamay at paa o problema sa ugat at anumang parte ng katawan dahil sa sinubukang pagpapalaglag gamit ang mga gamot na ito.

May ibang mga doktor na maaaring isaalang-alang ang dahilang ito para isagawa ang aborsyon, kaya subukan mong kumunsulta din muna sa iba.

Ang posibilidad ng pagkakaroon ng sexual transmitted infection (STI) ay kinakailangang mabigyan ng lunas.

Kung may posibilidad na magkaroon ng sexual transmitted infection (STI) o kilala rin sa tawag na sexually transmitted disease (STD) na minsan ay tinatawag na “tulo” , tulad din ng Chlamydia or Gonorrhea, kailangang makipag-ugnayan at komunsulta sa isang doktor upang ang impeksyon ay mabigyan ng karampatang lunas. Ang panaganib nang pagkakaroon ng ganyang uri ng impeksyon ay mataas lalo na sa kaso ng panggagahasa (na kung saan karamihan sa mga bansa ay iyan ang batayan upang makapagsasagawa ang ligal na pagpapalaglag ) o kung minsan naman ay ang pakikipagtalik sa taong hindi mo kilala.

Kung ang STD o STI ay hindi ginamot, tumataas ang posibilidad at panganib na maging sanhi ito ng pamamaga ng matris at ng falopian tubes. Ang ganyang uri ng pamamaga ay tinatawag na pelvic inflammatory disease (PID) o salpingitis o adnexitis.

Paano makakakuha ng misoprostol?

Sa ibang mga bansa, ang isang babae ay maaaring makakuha ng misoprostol sa kanilang lokal na botika at itong gamot lamang ang ginagamit nila sa pag-papalaglag. Samantalang, kung ikaw ay makakakuha ng tulong mula sa Women on Web, mas makabubuting gawin ang pag papapalaglag gamit ang Mifepriston at Misoprostol. Maikukumparang magkakaroon ng tagumpay na pagpapalaglag gamit ang Mifepriston at Misoprostol (98%) kaysa  Misoprostol lamang (90%).

Ang ibang tatak ng pangalan o brand names ng Misoprostol ay Cytotec, Arthrotec , Oxaprost, Cyprostol, Prostokos at Misotrol.  Minsan ito ay ipinag-bebenta sa ilang mga botika kahit walang reseta o minsan naman ay  may pag kakataong maaaring hanapan ka nito. Kalimitan, ang pagbili ng Arthrotec ay hindi hinahanapan ng reseta. Ang isang babae ay maaaring gumawa ng sarili niyang reseta halimbawa:

Misoprostol  ay ginagamit para maiwasan ang gastric ulcer.
Cytotec, Cyprostol, Mibetec, Misotrol, at Prostokos ay ang mga  brand name para sa Misoprostol.

Arthrotec and Oxaprost ay nag lalaman ng  Misoprostol at  pampawala ng sakit o  painkiller called Diclofenac. Ito ay ginagamit na pantanggal ng pananakit ng kasu-kasuan o arthritis.  Ang Arthrotec ay mabibili ng mas mahal kaysa Cytotec.

-  Cytotec (200µg Misoprostol)
- Arthrotec 50 or 75 (200µg Misoprostol)
- Cyprostol
- Misotrol (Chili)
- Prostokos (25µg Misoprostol) (Brazil)
- Vagiprost (25µg Misoprostol) (Egypt)
- Oxaprost 50 or 75 (200µg Misoprostol) (Argentina)
- Misotac (Egypt, Ghana, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia)
- Mizoprostol (Nigeria
- Misive (Spain)
- Misofar (Spain)
- Isovent (Kenya, Nepal)
- Kontrac (India, Democratic Republic Congo)
- Cytopan (Pakistan)
- Noprostol (Indonesia)
- Gustrul (Indonesia)
- Asotec (Bangladesh)
- Cyrux (Mexico)
- Cytil (colombia)
- Misoprolen (Peru)
- Artrotec (Venezuela, Hong Kong, Australia)
(at marami pang iba : Mibetec, Cytomis, Miclofenac, Misoclo, Misofen, Arthrofen, Misogon, Alsoben, Misel, Sintec, Gastrotec, Cystol, Gastec, Cirotec, Gistol, Misoplus, Zitotec, Prestakind, Misoprost, Cytolog, GMisoprostol, Mirolut, Gymiso

Upang makakuha ng isa sa mga gamot  na ito, maaaring sabihin na ang iyong  lola ay mayroong  malubhang rheumatoid arthritis , sa makatuwid ay wala na siyang kakayahan na pumunta pa sa botika, at wala kayong sapat ng halaga upang mag konsulta sa isang doktor para makahingi ng reseta para sa mga ganyang  uri ng tableta.

Kung magkaroon man ng problema sa pagbili ng gamot na ito sa isang botika, muling subukan sa iba, o subukan mong ipabili ito sa lalakeng kaibigan o sa iyong partner dahil maaaring mas kaunti ang pagkakataon na magkaroon ng problema para sa kanila ang pagbili nito. O marahil makahanap ka ng isang doktor na gustong magbigay ng reseta. Karaniwan mas madaling makakabili ng ganitong uri ng gamot sa mga maliliit at hindi kilalang botika.

Minsan, maaari mong mabili ang cytotec sa black-market (lugar kung saan maaari mo ring mabili ang marijuana), gayunman siguraduhin mong  ito ay tunay na misoprostol  at hindi peke o karaniwang tableta lamang.

Kinakailangan ang isang babae ay bumili ng mahigit kumulang sa 12 tableta ng 200mcg  ng Misoprostol . Ang isang tableta ng Cytotec o Arthrotec ay kinakailangang naglalaman ng 200 micrograms ng Misoprostol.  Tingnang maigi ang dosage ng misoprostol sa paketa,  karaniwan  ang mga tableta ang naglalaman ng 200mcg  ngunit may pag kakataong may ibang tableta din na naglalaman ng ibang dosage. Kung ang tableta ay hindi nag lalaman ng 200mcg kinakailangang kalkulahin o recalculate  ang bilang ng tableta (kinakailangang 2400 mcg ang kabuuhang dosage)  upang makatiyak ng parehong dosage ng misoprostol ang magamit.

Paano gamitin ang misoprostol?

Sa mga bansa kung saan ang aborsyon ay mahigpit na ipinagbabawal, maaaring maisagawa ang pagaaborsyon sa pamamagitan ng misoprostol lamang. Ang maling paggamit ng misoprostol ay lubhang  mapanganib para sa kalusugan ng isang babae.

Para maisagawa ang aborsyon, nararapat na ilagay ng isang babae ang 4 na tableta ng 200mcg (may total na 800mcg) ng misoprostol sa ilalim ng dila. Hindi kinakailangang lunukin ang tableta,(humigit kumulang sa 30 minuto).

Pagkalipas ng 3 oras, kinakailangan nya muling maglagay ng 4 na tableta sa ilalim ng kanyang dila.

Pagkalipas ulit ng 3 oras kinakalilangan nya ulit maglagay ng 4 na tableta sa ilalim ng kanyang dila sa ikatlong pagkakataon. Huwag lunukin.

Ang porsyento ana maging matagumpay ang pagpapalaglag ay 94%.

Pagkatapos ng unang doses ng Misoprostol, inaasahan na makaranas ng pananakit at pagdurugo. Kalimitang nagsisimula ang pagdurugo sa loob ng apat na oras pagkatapos gamitin  ang tableta, ngunit minsan ay  pagkalipas pa ng 4 na oras. Ang pagdurugo ay ang unang senyales na ang aborsyon ay nagsisimula na. Habang patuloy ang pagaaborsyon, ang pagdurugo at pananakit ng sinapupunan ay nagiging malubha. Kalimitang mas marami ang pagdurugo kaysa karaniwang buwanang regla at maaring magkaroon din ng pamumuo ng dugo. Habang tumatagal ang pagbubuntis, mas matindi  ang pananakit at pagdurugo na mararanasan. Kung tapos na ang pagaaborsyon, ang pagdurugo at pananakit na nararanasan ay nawawala din.  Mapapansin ang aborsyon sa panahong ng matinding pagdurugo at matinding pananakit na parang pinupulikat. Depende sa haba ng panahon ng pagbubuntis, maaaring makapansin ng maliit na tissue sac (parang laman o supot) o minsan naman ito ay hindi makikita. Halimbawa, kung ang isang bababe ay nasa ika-lima o ika-anim na linggo lamang ng kanyang  pagbubuntis, walang mapapansin na visible sac. Samantalang kung nasa 12 na linggo na ng pagbubuntis malaki ang posibilidad na makakita ng sac sa panahon ng pagdurugo. Kung walang pagdurugong naganap pagkatapos ng ikatlong dosis, masasabing  hindi matagumpay na naganap ang aborsyon, kaya kinakailangang subukan ulit pagkalipas ng ilang araw o pumunta sa isang doktor o pumunta sa bansa kung saan maaaring maisagawa ng aborsyon ng ligal.

Kung ninanais ng isang babae na maibsan ang pananakit na nararanasan,maaari siyang uminom ng painkillers tulad ng paracetamol.

Pagdurugo pagkatapos ng aborsyon

Patuloy na makakaranas ng  kaunting pagdurugo maaring sa loob ng maiksi o mahabang panahon sa loob ng isa hanggang ika-dalawang linggo  pagkatapos ng pagpapalaglag. Ang normal na buwanang regla ay kalimitang bumabalik pagkalipas ng apat hanggang sa ika- anim na linggo.

Para makasigurong ang aborsyon ay nagapanap

Ang ibang kababaihan ay nakararanas ng pagdurugo samantalang walang aborsyon na nagaganap. Samakatuwid,  napaka importanteng ang isang babae ay nakasisigurong ang aborsyon ay naganap. Maaaring tumagal ng dalawa hanggang tatlong linggo bago mapag alaman na negatibo sa pag bubuntis gamit ang pregnancy test. Kaya’t kung maari ay pagkalipas ng isang linggo ng pagaaborsyon ay magpa ultrasound check-up kaagad upang makasiguro na ang sinapupunan ay wala ng laman.

Maaaring maging epekto o side effects

Ang pinaka karaniwang epekto ay ang pag duduwal, pagsusuka, at pagtatae. Maaaring makaranas din ng lagnat. Ang mga ito ay karaniwang hindi mas malubha kung ang misoprostol ay ginamit sa pamamagitan ng paglagay sa loob ng ari ng isang babae.

Kailan kinakailangang makipag-ugnayan sa doktor o pumunta sa ospital?

Kung may nagaganap na matindinding pagdurugo

Masasabing may nagaganap na matinding pagdurugo kung ang pagdurugo ay tumatagal ng dalawa hanggang tatlong oras at kung ang dalawa hanggang tatlong  sanitary napkin ay babad ng dugo sa loob lamang ng isang oras. Ang pagkahilo o ang pakiramdam na lumulutang ay maaaring bunga ng sobrang pagkawala ng dugo na lubhanag mapanganib para sa kalusugan ng isang babae.

Kung ang matinding pagdurugo ay hindi nawala pagkalipas ng 2-3 oras ito ay maaaring senyales ng hindi matagumpay na aborsyon (ang ipinagbubuntis ay nasa loob padin ng sinapupunan), kung saan kinakailangan ng pag papagamot. Ito ay maaaring mangyari pagkalipas ng ilang oras pagkatapos ng pagaaborsyon o minsan ay pagkalipas ng 2 linggo o sa mas mahabang panahon.

Sa ganitong  pagkakataon, ang isang babae ay kinakailangang pumunta sa pinakamalapit sa ospital o humanap ng doktor na maaaring mahingan ng tulong.

Sa mga bansa kung saan ang pagpapalaglag ay itinuturing na isang krimen, may pagkakataong ang doktor o nars ay isinusumbong ang isang babae na nagtangkang magpalaglag sa mga pulisya kaya ipinapayong humanap ng doktor na maaaring mapagkatiwalaan. Sa mga bansa na kung saan ang mga kababaihan ay maaaring isakdal sa pag kakaroon ng aborsyon, hindi kinakailangang ipagtapat  ang pagpapalaglag sa sinumang  kawani ng ospital.  Maaaring sabihin na hindi sinasadyang nakunan ang isang babae. Hindi mapapansin ng isang doktor ang pagkakaiba. Ang pag-gamot ay magkatulad padin.  Ito ay tinatawag na curettage, kilalarin sa tawag na vacuum aspiration, o ang paraan ng pag tanggal ng ano mang laman sa sinapupunan.

Kung sakaling magkaroon ng lagnat

Ang panginginig ay normal na epekto ng Misoprostol at tulad ng ng pabago-bago ng temperatura ng katawan. Gayunman, kung ang isang babae ay may lagnat na (> 38 degrees Celsius) sa loob ng 24 oras, o kung siya ay may lagnat na 39 degrees, makipag ugnayan agad sa isang doktor, sa kadahilanang maaaring nagkaroon ng impeksyon resulta bunga ng hindi matagumpay na pag aaborsyon na kinakailangang mabigyan ng agarang  lunas (sa pamamagitan ng antibiotics at vacuum aspiration.)

Kung ang Misoprostol ay hindi naging mabisa

Kung ang misoprostol ay hindi naging mabisa at hindi ito nakapagdulot ng pagdurugo, mayroon man ngunit kaunti lamang, ang  pag bubuntis ay nagpapatuloy.  Napaka kaunti lamang ang posibilidad ng pagkakaroon ng depekto sa panganganak tulad ng pagkasira ng anyo ng kamay at paa, o problema sa mga ugat ng namumuong sanggol o foetus, pagkalipas ng hindi matagumpay ng balak ng pagpapalaglag gamit ang mga nasabing gamot. Dahil sa maliit na pagkakataon na magkaroon ng depekto sa kapanganakan, ang pagpapa -vacuum aspiration ay nararapat lamang na gawin kaagad kung ang pag aaborsyon ay hindi naganap ng kusa pagkatapos gumamit ng Misoprostol.

Para sa panahong darating

Gumamit ng mabisang contraception o pills  para maiwasan ang hindi inaasahang pagbubuntis.

Ang IUD ay maaaring ipasok sa loob ng matris pagkatapos ng pagtigil ng pagdurugo, at negatibo sa pagbubuntis pagkatapos ng pregnancy test o pagkatapos ng ultrasound check up at napagalamang ang matris ay wala ng laman.

Maaari ng uminom ng oral contraceptives pagkatapos ng pag durugo ngunit hindi masasabing ito ay ligtas sa loob ng isang buwan. Pinapayuhang gumamit ng iba pang pamamaraan sa pagpigil o pag iwas ng pagbubuntis kagaya ng condom para sa karagdagang proteksyon sa loob ng isang buwan.

Kung mayroon mang mga tanong tungkol sa mgaparaang ito o karanasan na gustong ibahagi , maaari lamang na I-email sa info@womenonweb.org.