Dron aborcyjny: program na dzień 27 czerwca 2015 roku

 

Dron aborcyjny wystartuje o godzinie 11 sprzed Konzerthalle Carl Phillip Emanuel Bach w mieście Frankfurt an der Oder i wyląduje po drugiej stronie rzeki, w Słubicach.
Lot drona będzie streamowany na żywo w internecie. Dron dostarczy pigułki umożliwiające kilku kobietom przeprowadzenie aborcji farmakologicznej, a po jego wylądowaniu organizacje uczestniczące wygłoszą oświadczenia.
O godzinie 13 w Hotelu Kaliski (ul. Jedności Robotniczej 13, Słubice) odbędzie się konferencja prasowa poruszająca różne aspekty aborcji.
Lot drona aborcyjnego będzie streamowany na żywo w internecie pod adresem: https://www.youtube.com/embed/nuA7fkYQy3E.

individual-polish-women-receives-abortion-pills-delivered-by-drone

Obecne polskie prawo aborcyjne uderza głównie w kobiety będące w trudnej sytuacji finansowej oraz te z utrudnionym dostępem do informacji, przez co przyczynia się do pogłębiania nierówności społecznych.

 

 

Poszczególni lekarze i całe szpitale odmawiają wykonania zabiegu nawet kobietom, które zgodnie z restrykcyjnym polskim prawem mogą dokonać legalnej aborcji. Tak było w przypadku zgwałconej czternastolatki P., której odmówiono prawa do bezpiecznej i legalnej aborcji. Dziewczynkę dodatkowo zastraszali i nękali pracownicy szpitala i policja. Alicja Tysiąc, której również odmówiono dostępu do aborcji, doznała poważnego uszczerbku na zdrowiu i wygrała proces przeciwko państwu polskiemu w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Do dzisiaj cierpi z powodu problemów zdrowotnych.

Niektóre korzyści związane z postępem medycyny są niedostępne dla polskich kobiet, gdyż środki wykorzystywane w aborcji farmakologicznej – uznane przez Światową Organizację Zdrowia za leki podstawowe – nie są dopuszczone do obrotu w Polsce.

Co najmniej 48 tysięcy polskich kobiet rocznie powinno mieć, ale nie ma dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji. Szacunki Światowej Organizacji Zdrowia są dużo wyższe i mówią o 240 tysiącach kobiet.

Restrykcyjne prawo aborcyjne – takie jak polskie – łamie międzynarodowe standardy praw człowieka, w tym prawo do zdrowia.

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie następująco: „zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu”.

Prawo do zdrowia zostało uznane przez wiele międzynarodowych traktatów, takich jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, artykuł 25.1, 1948 rok; Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich przejawów dyskryminacji na tle rasowym, artykuł 5 (e) (iv), 1965 rok; Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, artykuł 12.1, 1966 rok; Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, artykuły 11 (1) (f), 12 i 14 (2) (b), 1979 rok; Konwencja o prawach dziecka, artykuł 24, 1989 rok; Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników – Migrantów i Członków Ich Rodzin, artykuły 28, 43 (e) i 45 (c) z 1990 roku, a także Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, artykuł 25, 2006 rok.

W październiku 2011 roku Anand Grover, specjalny sprawozdawca NZ ds. prawa do zdrowia, złożył przed Radą Generalną ONZ raport, w którym można przeczytać: „Prawo, które penalizuje i ogranicza możliwość wywołania poronienia stanowi przykład niedopuszczalnej bariery ograniczającej prawo kobiet do zdrowia i jako takie musi zostać wyeliminowane. Takie prawo narusza godność i autonomię kobiety poprzez poważne ograniczenie możliwości podejmowania przez nią decyzji dotyczących jej zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”.

Kampania z dronem aborcyjnym jest wynikiem współpracy organizacji: Women on Waves, Ciocia Basia, Fundacja Feminoteka, Porozumienie Kobiet 8 Marca, Berlin-Irish Pro Choice Solidarity, Codziennik Feministyczny i Twój Ruch.

Aby dowiedzieć się więcej: +31652052561 oraz info@womenonwaves.org

Feminoteka +48 720 908 973

Agnieszka Stupkiewicz-Turek z Twojego Ruchu: +48731537400

 

Źródła (w języku angielskim)

http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health/activities/abortion/facts-and-figures-about-abortion-in-the-european-region

http://www.who.int/about/definition/en/print.html, odwiedzone 2-1-2014

Shaw D. Abortion and Post-abortion Care - Volume II Abortion and human rights. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology Volume 24, Issue 5, October 2010. Pages 633–646.

https://www.amnesty.org/en/press-releases/2012/10/poland-must-implement-landmark-european-court-ruling-abortion/

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-79812

http://www.un.org/News/Press/docs/2011/gashc4018.doc.htm odwiedzone 2-1-2014