Dron aborcyjny: program na dzień 27 czerwca 2015 roku

Dron aborcyjny wystartuje o godzinie 11 sprzed Konzerthalle Carl Phillip Emanuel Bach w mieście Frankfurt an der Oder i wyląduje po drugiej stronie rzeki, w Słubicach.
Lot drona będzie streamowany na żywo w internecie. Dron dostarczy pigułki umożliwiające kilku kobietom przeprowadzenie aborcji farmakologicznej, a po jego wylądowaniu organizacje uczestniczące wygłoszą oświadczenia.
O godzinie 13 w Hotelu Kaliski (ul. Jedności Robotniczej 13, Słubice) odbędzie się konferencja prasowa poruszająca różne aspekty aborcji.
Lot drona aborcyjnego będzie streamowany na żywo w internecie pod adresem: https://www.youtube.com/embed/nuA7fkYQy3E.

Obecne polskie prawo aborcyjne uderza głównie w kobiety będące w trudnej sytuacji finansowej oraz te z utrudnionym dostępem do informacji, przez co przyczynia się do pogłębiania nierówności społecznych.

 

 

Poszczególni lekarze i całe szpitale odmawiają wykonania zabiegu nawet kobietom, które zgodnie z restrykcyjnym polskim prawem mogą dokonać legalnej aborcji. Tak było w przypadku zgwałconej czternastolatki P., której odmówiono prawa do bezpiecznej i legalnej aborcji. Dziewczynkę dodatkowo zastraszali i nękali pracownicy szpitala i policja. Alicja Tysiąc, której również odmówiono dostępu do aborcji, doznała poważnego uszczerbku na zdrowiu i wygrała proces przeciwko państwu polskiemu w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Do dzisiaj cierpi z powodu problemów zdrowotnych.

Niektóre korzyści związane z postępem medycyny są niedostępne dla polskich kobiet, gdyż środki wykorzystywane w aborcji farmakologicznej – uznane przez Światową Organizację Zdrowia za leki podstawowe – nie są dopuszczone do obrotu w Polsce.

Co najmniej 48 tysięcy polskich kobiet rocznie powinno mieć, ale nie ma dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji. Szacunki Światowej Organizacji Zdrowia są dużo wyższe i mówią o 240 tysiącach kobiet.

Restrykcyjne prawo aborcyjne – takie jak polskie – łamie międzynarodowe standardy praw człowieka, w tym prawo do zdrowia.

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie następująco: „zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu”.

Prawo do zdrowia zostało uznane przez wiele międzynarodowych traktatów, takich jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, artykuł 25.1, 1948 rok; Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich przejawów dyskryminacji na tle rasowym, artykuł 5 (e) (iv), 1965 rok; Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, artykuł 12.1, 1966 rok; Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, artykuły 11 (1) (f), 12 i 14 (2) (b), 1979 rok; Konwencja o prawach dziecka, artykuł 24, 1989 rok; Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników – Migrantów i Członków Ich Rodzin, artykuły 28, 43 (e) i 45 (c) z 1990 roku, a także Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, artykuł 25, 2006 rok.

W październiku 2011 roku Anand Grover, specjalny sprawozdawca NZ ds. prawa do zdrowia, złożył przed Radą Generalną ONZ raport, w którym można przeczytać: „Prawo, które penalizuje i ogranicza możliwość wywołania poronienia stanowi przykład niedopuszczalnej bariery ograniczającej prawo kobiet do zdrowia i jako takie musi zostać wyeliminowane. Takie prawo narusza godność i autonomię kobiety poprzez poważne ograniczenie możliwości podejmowania przez nią decyzji dotyczących jej zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”.

Kampania z dronem aborcyjnym jest wynikiem współpracy organizacji: Women on Waves, Ciocia Basia, Fundacja Feminoteka, Porozumienie Kobiet 8 Marca, Berlin-Irish Pro Choice Solidarity, Codziennik Feministyczny i Twój Ruch.

Aby dowiedzieć się więcej: +31652052561 oraz info@womenonwaves.org

Feminoteka +48 720 908 973

Agnieszka Stupkiewicz-Turek z Twojego Ruchu: +48731537400

 

Źródła (w języku angielskim)

http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health/activities/abortion/facts-and-figures-about-abortion-in-the-european-region

http://www.who.int/about/definition/en/print.html, odwiedzone 2-1-2014

Shaw D. Abortion and Post-abortion Care - Volume II Abortion and human rights. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology Volume 24, Issue 5, October 2010. Pages 633–646.

https://www.amnesty.org/en/press-releases/2012/10/poland-must-implement-landmark-european-court-ruling-abortion/

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-79812

http://www.un.org/News/Press/docs/2011/gashc4018.doc.htm odwiedzone 2-1-2014

Individual Polish women receives abortion pills delivered by drone.
Individual Polish women receives abortion pills delivered by drone.
Drone waiting for take off
Polish woman taking medicines
German police officers confiscating the drone controller
German police officers taking the controller to their car

Media coverage Abortion Drone Poland 2015

Here you can read all the news article that covered the Abortion Drone story in…