ကိုုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ဖိုု႕ ေဆးကိုုဘယ္လိုုေသာက္မလဲ

 

သင္ဟာစိတ္ခ်လံုုျခံဳရေသာ ကိုုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈမရွိေသာ ႏုုိင္ငံတြင္ ေနထုုိင္ေသာသူျဖစ္ျပီး ကိုုယ္ဝန္ပ်က္က်ေစတဲ့ေဆး ( ၉၉ % အစြမ္းထက္တဲ့) မီဖီပရစ္စေတာ၊ မီဖီပရစ္စတံုုးေဆးအေႀကာင္းသိခ်င္တယ္ဆိုုရင္ women on web စာမ်က္ႏွာမွာ သြားေရာက္ႀကည့္ေလ့လာႏုုိင္ပါတယ္ (www.womenonweb.org)

Abortion pills orange.jpg

သင္မွာ့ ကိုုယ္ဝန္ဘယ္ႏွပါတ္ရွိျပီလဲဆိုုတာသိဖိုု႕အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ သင့္မွာ ကိုုယ္ဝန္ ရွိတယ္ဆိုုတာေသခ်ာေအာင္ စစ္ႀကည့္ျပီးပါျပီလား။ အာထရာေဆာင္းဓါတ္မွန္ရိုုက္ဖိုု႕ လက္လွမ္းမမွီရင္ မိမိေနာက္ဆံုုး ဓမၼတာလာသြားတာရဲ႕ ပထမဆံုုးရက္မွ ျပန္လည္ ေရတြက္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိရဲ႕ ကိုုယ္ဝန္သက္တမ္းကိုုတြက္ခ်က္ပါ။

 

ေဆးအားျဖင့္ လံုုျခံဳစိတ္ခ်ရစြာႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ကိုုယ္ဝန္ပ်က္က်ေစရန္ နည္းလမ္း၂မ်ိဳး ရွိပါတယ္။

 

၁။ Women on Webမွတစ္ဆင့္ ကိုုယ္ဝန္ပ်က္က်ေစေသာေဆးရယူျခင္း။

 

မီဖီပရစ္စတုုန္း၊ မီဆိုုပရိုုစေတာေဆးမ်ားသံုုး၍ ေဆးအားျဖင့္ ကိုုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်လိုုပါက Women on Web ၏ စာမ်က္ႏွာ www.womenonweb.org သိုု႔သြား၍ အြန္လိုုင္းမွတစ္ဆင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုုပ္ပါ https://www.womenonweb.org/en/i-need-an-abortion. Women on Webသည္ စိတ္ခ်ရေသာ ေဆးအသံုုးျပဳ၍ ကိုုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းအတြက္ေဆြးေႏြးရန္ လံုုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ဆရာဝန္မွတ္ပံုုတင္ရွိေသာ ဆရာဝန္ထံသိုု႕  လႊဲေျပာင္းေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာ အကူအညီလိုုအပ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုုးကိုု ဆက္လက္ကူညီႏုုိင္ရန္ အတြက္ သင့္ရဲ႕  စားဝတ္ေနေရးအေျခအေန၊ ေနထိုု္င္ရာလိပ္စာမ်ား အေပၚမူတည္ျပီး ၇၀၊ ၈၀၊ ၉၀ ယူရိုု စသည္ျဖင့္ လွဴဒါန္းရန္ သင့္အားေတာင္းခံပါလိမ့္မည္။ ထိုုလွဴဒါန္းေငြအား ဘဏ္မွ တဆင့္ေငြလႊဲျခင္း၊ credit cardႏွင့္ ေပးေဆာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ပါသည္။

 

၂။ မီဆိုုပရိုုစေတာ ေဆးအသံုုးျပဳ၍ ၁၂ပါတ္ေအာက္ငယ္ေသာ ကိုုယ္ဝန္မ်ားအား လံုုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ဖ်က္ခ်ျခင္း။

 

ယံုုႀကည္စိတ္ခ်ရေသာေနရာမ်ား၊ ေဆးဆိုုင္မ်ားမွ မီဆိုုပရိုုစေတာေဆး ၁၂လံုုးအားဝယ္ယူပါ။ မီဆိုုပရိုုစေတာအား အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေစ်းကြက္တြင္ေရာင္းခ်ေသာေႀကာင့္မိမိ၏ႏုုိင္ငံတြင္ ရရွိႏိုုင္ေသာအမ်ိဳးအစားအမည္ကိုုသိလိုုပါက http://www.womenonwaves.org/en/map/country.

သိုု႕ဝင္ေရာက္ႀကည့္ရႈႏုုိင္ပါသည္။

မီဆိုုပရိုုစေတာ တစ္မ်ိဳးထဲအသံုုးျပဳျခင္းသည္ ၈၀% ထက္ပိုု၍ထိေရာက္ပါသည္။ ယခု အခ်က္အလက္သည္ ကမာၻ႕ က်န္မာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမွ ျပဳလုုပ္ထားေသာ သုုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။အကယ္၍သင္၏ကိုုယ္ဝန္သည္၁၂ပါတ္ထက္ေက်ာ္ေနပါက info@womenonweb.org သိုု႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းတိုုင္ပင္ႏုုိင္ပါသည္။ ကိုုယ္ဝန္ ၁၂ ပါတ္ထက္ေက်ာ္ေနပါက အသံုုးျပဳရမည့္ မီဆိုုပရိုုစေတာကြာျခားျပီး  ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုုးက်ိဳးမ်ား ပိုုမိုုမ်ားျပားႏုုိင္ပါသည္။

 အကယ္၍သင့္မွာ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားရွိပါက ေဆးအသံုုးျပဳရန္မသင့္ပါ။

 • သင္၏ကိုုယ္ဝန္အားဖ်က္ခ်ရန္ တစ္စံုုတစ္ဦးမွ ဖိအားေပးျခင္း။
 • ကိုုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ရန္မိမိ ကိုုယ္တိုုင္ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ေဝဝါးေနျခင္း။
 • မီဆိုပရိုုစေတာ၊ ပေရာစတာဂလန္ဒင္အား ဓါတ္မတည့္ျခင္း။
 • အက္ဒရီနယ္ဂလန္း မေကာင္းေသာေရာဂါ၊ အသည္းမေကာင္းျခင္း၊ ေသြးထြက္လြန္ ေရာဂါ၊ မ်ိဳးရိုုးလုုိက္ေသာ ေပၚဖိုုင္းရီးယားေရာဂါမ်ားရွိျခင္း (သင့္တြင္ထုုိေရာဂါမ်ား ရွိုျခင္းအား သင္ကိုုယ္တိုုင္မသိရွိျခင္းမ်ားလဲ ျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္)
 • ေနရာလြဲမွားေသာ သေႏၶတည္ျခင္း (သားအိမ္ျပင္ပသေႏၶတည္ျခင္း)
 • တစ္နာရီအတြင္းေဆးရံုုသိုု႕ ၊ ေရွးဦးသူနာျပဳစင္တာမ်ားသိုု႕ ေရာက္ရွိရန္ခက္ခဲျခင္း။
 • မိမိတစ္ေယာက္တည္းေနထုုိင္ျခင္း။ မိမိ၏အေဖာ္၊ သူငယ္ခ်င္း သိုု႕ ယံုုႀကည္စိတ္ခ်ရေသာသူတစ္ေယာက္အား မိမိေဆးအသံုုးျပဳေနစဥ္အတြင္း အေဖာ္ အျဖစ္ေခၚထားသင့္ပါသည္။

အကယ္၍သင့္တြင္ ဆိုုးရြားေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား - ေသြးအားနည္းေရာဂါ အနာမက်က္ေသးေသာ ဝမ္းဗိုုက္ခြဲစိတ္ထားျခင္း၊ ယခင္မီးဖြားခဲ့စဥ္က ေသြးသြန္ျခင္း၊ ခြဲေမြးထားျခင္း စသည္တိုု႕ရွိပါက ဆရာဝန္တစ္ဦးဦး၏ (women on web ရွိဆရာဝန္မ်ားထံမွျဖစ္ေစ) အႀကံေပးခ်က္အားဦးစြာရယူပါ။

သင့္တြင္ သားအိမ္တြင္းထည့္ပစၥည္း ထည့္သြင္းထားပါက ေဆးအသံုုးမျပဳမီ အရင္ထုုတ္သင့္ပါသည္။ အကယ္၍ ဆရာဝန္မွ မထုုတ္ေပးပါကလဲ ေဆးကိုု အသံုုးျ႔ပဳႏုုိုင္ပါသည္။ ယခုုအခ်ိန္အထိ သားအိမ္တြင္းထည့္ပစၥည္းေႀကာင့္ ေဆးအသံုုးျပဳရာတြင္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေႀကာင္း မေတြ႕ရွိရေသးပါ။

ႏိုုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဆးဝယ္ယူရာတြင္ ဆရာဝန္ လက္မွတ္ကိုုေတာင္းေလ့ရွိသည္။ သိုု႕ေသာ္ သင္က အနာသက္သာရန္အတြက္ဟုုေျပာ၍ေသာ္လည္းေကာင္း (cytotec ) မိမိအဖြား၏ေလးဘက္နာ အဆစ္ေရာင္ ေရာဂါအတြက္ဟုေသာ္လည္းေကာင္း ေျပာပါက (arthrotec,, oxaprostစသည့္ အနာသက္သာေစေသာdiclofenac ဓါတ္မ်ားပါဝင္သည့္ ေဆးမ်ား) တခါတရံလဲ ဆရာဝန္လက္မွတ္မပါေသာ္လည္းရႏုုိင္သည္။

 

ထုုိ႕ေႀကာင့္ ပထမတစ္ခါမေရာင္းေပးႏုုိင္ပါဟုုေျပာေသာ္လည္း လက္မေလ ွ်ာ့ပါႏွင့္။

 

မီဆိုုပရိုုစေတာဘယ္လိုုသံုုးမလဲ

 

မီဆိုုပရိုုစေတာသံုုးစြဲသည့္ေန႕တြင္ အရက္ေသာက္ျခင္း၊ အစာအမ်ားႀကီးစားျခင္းတိုု႕အား ေရွာင္က်ဥ္သင့္ပါသည္။ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ေရွာင္က်ဥ္ရန္မလိုုအပ္ပါ။

 

မီဆိုုပရိုုစေတာ ၂၀၀ မီလီဂရမ္ ၁၂ ျပားလိုုအပ္ပါသည္။

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအတိုုင္း လိုုက္လုုုုပ္ပါ။

 • မီဆိုုပရိုုစေတာ၂၀၀ မီလီဂရမ္ ၄ျပားအား မိမိလွ်ာေအာက္တြင္ မိနစ္၃၀ ခန္႔ထားပါ။ တံေတြးမ်ိဳခ်ႏုုိင္ပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ ထိုုေဆးျပားမ်ားေပ်ာ္ဝင္ေနစဥ္အတြင္း အစားစားျခင္း ေရေသာက္ျခင္းမ်ားေရွာင္က်ဥ္ပါ။ မိနစ္ ၃၀ ျပည့္ေသာအခါ ေဆးတခ်ိဳ႕တဝက္က်န္ေနေသာ္လည္း အားလံုုးကိုု ေထြးထုုတ္လုုိက္ပါ။ (အထုူးသျဖင့္ အိုုစာပေရာ့စ္၊ အာသိုုတက္ စေသာေဆးမ်ားအသံုုးျပဳေသာအခါ)
 • ေနာက္ထပ္ ၃နာရီႀကာလွ်င္ မီဆိုုပရိုုစေတာ ၂၀၀မီလီဂရမ္ ၄ျပားအား မိမိလ ွ်ာေအာက္တြင္ မိနစ္ ၃၀ခန္႔ ထပ္မံထားပါ။
 • ေနာက္ထပ္ ၃နာရီႀကာလွ်င္ မီဆိုုပရိုုစေတာ ၂၀၀မီလီဂရမ္ ၄ျပားအား မိမိလ ွ်ာေအာက္တြင္ မိနစ္ ၃၀ခန္႔ ထပ္မံထားပါ။

 

ေသြးဆင္းျခင္း၊ ကိုုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္းမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လဲ ဒုုတိယ နွင့္ တတိယအႀကိမ္ ေဆးသံုုးစြဲရန္အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုု ဒုုတိယႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ သံုုးစြဲျခင္းက ကိုုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း အကုုန္အစင္ျဖစ္ေစရန္ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပသနာမ်ားနည္းေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။

အကယ္၍ အာသိုုတက္ကိုု သံုုးစြဲခဲ့လွ်င္ ထိုုေဆး၄ျပား၏  အျပင္ပိုုင္းအလႊာ ေပ်ာ္ဝင္သြားသည္အထိ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ ငံုုထားျပီး အတြင္းပိုုင္း အလႊာအား ေထြးပစ္ရပါမည္။ ထိုုအတြင္းပိုုင္းအလႊာမွာ ဒိုုင္ကလိုုဖန္းနက္ ဟုုေခၚေသာ အနာသက္သာေစေသာေဆးျဖစ္ေသာေႀကာင့္ မမ်ိဳခ်သင့္ေပ။

 

ဘာကိုုေမ ွ်ာ္လင့္ထားရမလဲ

 

မီဆိုုပရိုုစေတာ ၄ျပား ပထမဆံုုးႀကိမ္ငံုုျပီး ၄နာရီမွ ၆နာရီအႀကာတြင္ ေသြးစဆင္းေလ့ရွိသည္။ သိုု႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၁နာရီအႀကာတြင္ ေသြးဆင္းတတ္ျပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၁၂နာရီမွ ၂၄နာရီအတြင္းတြင္ ေသြးဆင္း တတ္သည္။ နာက်င္ျခင္း၊ ဗိုုက္ေအာင့္ျခင္း၊ ဓမၼတာဆင္းတာထက္ ပိုုမ်ားေသာ ေသြးခဲမ်ားပါေသာ ေသြးမ်ား ဆင္းတတ္ပါသည္။ ကိုုယ္ဝန္ သက္တမ္းရင့္ေလ  ဗိုုက္ေအာင့္ျခင္း ေသြးဆင္းမ်ားျခင္းတိုု႕ ပိုုျဖစ္တတ္ပါသည္။

 

မူးေဝျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ ခ်မ္းတုုန္ျခင္းမ်ားလည္းျဖစ္တတ္ျပီး ထိုုအရာမ်ားမွာ မီဆိုုပရိုုစေတာ၏ အာနိသင္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ကိုုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္းျပီးဆံုုးသြားေသာအခါထိုုေသြးဆင္းျခင္းႏွင့္ ဗိုုက္ေအာင့္ျခင္း မ်ားလဲ တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 

၁ပါတ္မွ ၄ပါတ္အတြင္း တျဖည္းျဖည္းေသြးဆင္းနည္းသြားျခင္းမွာ ပံုုမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ထိုုထက္ပင္ႀကာႏုုိင္ပါသည္။ ပထမဆံုုးဓမၼတာေသြးသည္ ကိုုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်အျပီး ၄ပါတ္မွ ၆ပါတ္အတြင္း လာေလ့ရွိပါသည္။ ထုုိထက္မကလဲ ႀကာႏုုိင္ပါသည္။ သိုု႕ေသာ္ ဂြမ္းထုုပ္ကိုုသာ အသံုုးျပဳသင့္ပါသည္။ ဂြမ္းလိပ္တံ (တန္ပြန္) မသံုုးသင့္ပါ။

သံုုးပါတ္ႀကာလ ွ်င္ ကိုုယ္ဝန္ရွိမရွိျပန္စစ္ေဆးပါ။

 

ေဆးအသံုုးျပဳျပီး ေသြးဆင္းအရမ္းနည္းလွ်င္(သိုု႔) လံုုးဝမဆင္းလွ်င္၊ ကိုုယ္ဝန္ စစ္ေဆးရာတြင္ ရွိေနေသးလွ်င္၊ ဆရာဝန္ထံသြား၍ အာထရာေဆာင္း ဓါတ္မွန္ရိုုက္ပါ။

ျဖစ္ႏုုိင္ေခ်မ်ားမွာ -

 • ခ်မ္းတုုန္ျခင္း၊ ဗိုုက္ေအာင့္ျခင္း၊ ဖ်ားျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း (သိုု႔) ေအာ့အန္ျခင္းမ်ားမျဖစ္လွ်င္ အသံုုးျပဳေသာေဆးမ်ားမွာ မီဆိုုပရိုုစေတာအစစ္ မဟုုတ္ဘဲ အတုုမ်ားျဖစ္ႏုုိင္ပါသည္။
 • မီဆိုုပရိုုစေတာအစစ္သည္၉၀%နီးပါးအစြမ္းထက္ျပီးကိုုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း အားအျမဲတမ္း မျဖစ္ေစပါ။ အကယ္၍ မိမိအသံုုးျပဳေသာ မီဆိုုပရိုုစေတာ အစစ္ျဖစ္ေႀကာင္းေသခ်ာလွ်င္ ေနာက္ထပ္ ၃ရက္အႀကာတြင္ ထပ္မံ အသံုုးျပဳႏုုိင္ပါသည္။
 • အသံုုးျပဳနည္း ပံုုစံမက်ျခင္း။
 • ေနရာလြဲမွား သေႏၶတည္ျခင္း သားအိမ္ျပင္ပတြင္ သေႏၶတည္ျခင္း။ ထုုိအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မီဆိုုပရိုုစေတာသည္ အလုုပ္လုုပ္မည္မဟုုတ္ေပ။ ထိုု႔ေႀကာင့္ ဆရာဝန္ထံ ခ်က္ခ်င္းသြားေရာက္သင့္ပါသည္။ ထိုုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဝမ္းဗိုုက္ ေအာက္ပိုုင္းတစ္ဖက္မွ နာက်င္ျခင္း  ခံစားရတတ္သည္။ ပိုုမိုုသိရွိလိုုပါက https://www.womenonweb.org/en/page/525/in-collection/6903/what-is-an-ectopic-pregnancy-and-how-do-you-know-you-have-one. ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။ ထုုိအေျခအေနကိုု အာထရာေဆာင္းဓါတ္မွန္ ရိုုက္ကူးျခင္း အားျဖင့္သာ သိရွိႏိုုင္ပါသည္။

အကယ္၍ ေနရာလြဲမွားသေႏၶတည္ျခင္းျဖစ္ေပၚပါက ကိုုယ္ဝန္ရွုုိျခင္း၏ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေသာ(ယခင္ကတည္းကသင့္တြင္ရွိေသာ) မူးေမာ္ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ရင္သားတင္းျခင္း စသည္တိုု႕ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

 

ေနာက္ဆက္တြဲျပသနာမ်ား၏ လကၡဏာမ်ား

 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚပါက ဆရာဝန္ထံ အျမန္ဆံုုးသြားသင့္သည္။

 • ေသြးဆင္းအရမ္းမ်ားျခင္း ( ၁နာရီအတြင္း ဂြမ္းထုုပ္အထူ၂ခုု စိုုရႊဲသြားျခင္း၊ ထိုုနည္းတူ ေနာက္ထပ္ ၂နာရီႏွင့္ အထက္ျဖစ္ေနျခင္း၊ ေသြးဆင္းသည့္ပံုုစံမွာ တြန္းအားမရွိပဲ ဘံုုဘိုုင္ေခါင္းမွဆင္းလာသည့္ပံုုစံျဖစ္သည္) ထိုုကဲ့သိုု႔ ေသြးဆင္းအလြန္မ်ားလွ်င္ မီဆိုုပရိုုစေတာ ၂ျပားေသာက္ျပီး ေဆးရံုုသြားပါ။ ေဆးရံုုသိုု႔မဝင္ခင္တြင္ ထိုုေဆးျပားမ်ားအား ျမိဳခ် (သိုု႔) ေထြးထုုတ္လိုုက္ပါ။
 • မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆိုု အဖ်ား ၃၉ ဒီဂရီ ရွိလွ်င္ (သိုု႔) ၃၈ ဒီဂရီ ၂၄နာရီႏွင့္ အထက္ရွိျခင္း။
 • နာက်င္ျခင္းမ်ား ျပင္းထန္ျပီး ေလွ်ာ့နည္းမသြားျခင္း၊ ကိုုယ္ဝန္ပ်က္က်ျပီး ရက္အေတာ္ႀကာသည္အထိ အကိုုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးေသာက္ေသာ္လဲ နာက်င္ျခင္း ေလ ွ်ာ့နည္းမသြားျခင္း။
 • ပံုုမွန္မဟုုတ္ေသာ အရည္မ်ားမိန္းမကိုုယ္မွဆင္းျခင္း။ (အေရာင္၊ အန႔ံ)

ေဆးရံုုသိုု႔ေရာက္လွ်င္ အလုုိအေလ်ာက္ ကိုုယ္ဝန္ပ်က္က်သည္ဟုု ထင္ေႀကာင္း ေျပာႏိုုင္ပါသည္။ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ကုုသျခင္းမ်ားမွာ အလိုုအေလ်ာက္ကိုုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း ႏွင့္ ဖ်က္ခ်ျခင္း ၂ခုုလံုုးအတြက္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ဆရာဝန္မ်ားမွာ အလိုုအေလ်ာက္ ကိုု္ယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္းအား ကၽြမ္းက်င္စြာ ကိုုယ္တြယ္ ကုုသတတ္ပါသည္။

 

အကိုုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား

 

မီဆိုုပရိုုစေတာ အသံုုးျပဳျပီးလွ်င္ဝမ္းဗိုုက္နာက်င္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ အိုုက္ဗ်ဴပရုုိဖင္၊ ဒိုုင္ကလုုိဖင္းနက္ (သိုု႔) ပါရာစီတေမာ ကဲ့သိုု႔ေသာ အကိုုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား သံုုးစြဲႏုုိင္ပါသည္။  အမ်ိုဳးသမီးအမ်ားစုုမွာ အကိုုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးေသာက္သံုုးေသာအခါ သက္သာသြားေလ့ရွိႀကပါသည္။

 

မိမိေသာက္သံုုးေသာ အကိုုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး၏ အညႊန္းစာထဲတြင္ အမ်ားဆံုုး ေသာက္သံုုး ႏုုိင္ေသာ ပမာဏအား ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။

 

အခ်ိဳ႕ေသာ မီဆိုုပရိုုစေတာ ပါဝင္ေသာေဆးမ်ား (အာသိုုတက္၊ ေအာက္စာပေရာ့စ္) စေသာေဆးမ်ားသည္ မီဆိုုပရိုုစေတာႏွင့္ ဒိုုင္ကလိုုဖန္းနက္ ဟုုေခၚေသာ အကိုုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး ေပါင္းထားေသာ ေဆးျပားမ်ားျဖစ္သည္။ အာသိုုတက္အား အာသိုုတက္ ၅၀ (သိုု႔) အာသိုုတက္ ၇၅ စသည့္အမည္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏုုိင္သည္။ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ဒိုုင္ကလိုုဖန္းနက္ ပါဝင္မႈ ပမာဏအားေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ မီဆိုုပရိုုစေတာ ပါဝင္မႈပမာဏမွာ ၂၀၀ မီလီဂရမ္ျဖစ္သည္။ ေဆးျပား၏အတြင္းပိုုင္း အလႊာသည္ ဒိုုင္ကလိုုဖန္းနက္ျဖစ္ျပီး အျပင္အလႊာသည္ မီဆိုုပရိုုစေတာျဖစ္သည္။ ေဆးလံုုးအားခြဲႀကည့္လိုုက္လွ်င္ ပိုုမိုုရွင္းလင္းစြာျမင္ႏုုိင္သည္။ မီဆိုုပရိုုစေတာသည္ ဒိုုင္ကလိုုဖန္းနက္ႏွင့္ ယွဥ္လ ွ်င္ ပိုုမိုုေပ်ာ့ေပ်ာင္းျပီး ေပ်ာ္ဝင္လြယ္သည္။ 

အာသိုတက္ (သိုု႔) ဒိုုင္ကလိုုဖန္းနက္ ၄ျပားအား ပထမဆံုုးအႀကိမ္ အသံုုးျပဳလ ွ်င္ မိနစ္(၃၀) ခန္႔ထားျပီး အျပင္လႊာေပ်ာ္ဝင္သြား ပါက က်န္ရွိေနေသာ အတြင္းလႊာ ၄ခုု(ဒိုုင္ကလုုိဖန္းနက္ေဆးျပား)အနက္ ၃ခုုအားေထြးထုုတ္ျပီး က်န္၁ ခုု အားျမိဳခ်ႏုုိင္ပါသည္။

 

မီဆိုုပရိုုစေတာဘယ္လိုုရႏုုိင္မလဲ

 

အခ်ိဳ႔ေသာ တိုုင္းျပည္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မီဆိုုပရိုုစေတာအား ေဆးဆိုုင္တြင္ ဝယ္ယူရရွိႏုုိင္သည္။ သိုု႔ေသာ္ သင္သည္ Women on Web မွ အကူအညီရယူႏုုိင္လွ်င္ မီဖီပရစ္စတုုန္းႏွင့္ မီဆိုုပရိုုစေတာေဆးမ်ား အသံုုးျပဳ၍ ကိုုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ႏုုိင္သည္။ ထိုုသိုု႔ ၂မ်ိဳးအသံုုးျပဳျခင္းသည္ မီဆိုုပရိုုစေတာတစ္မ်ိဳးတည္း အသံုုးျပဳျခင္းထက္ ပိုုမိုုထိေရာက္ျပီး ကိုုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း ပိုုမိုုေအာင္ျမင္ႏုုိင္ပါသည္။ (၂မ်ိဳးသံုုးလ ွ်င္ ၉၉ % ေအာင္ျမင္ႏုုိင္ေျခရွိျပီး တစ္မ်ိဳးတည္းအသံုုးျပဳလ ွ်င္ ၉၀ % ေအာင္ျမင္ႏုုိင္ပါသည္။)

 

မီဆိုုပရိုုစေတာ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ ဝယ္ယူရရွိႏုုိင္ေသာ အမ်ိဳးအစားအမည္မ်ားမွာ ဆုုိင္တိုုတက္၊ အာသိုုတက္၊ ေအာက္စာပေရာ့စ္၊ ဆိုုင္ပေရာ့စေတာ ပေရာ့စ္စတိုုေကာ့စ္၊ မီဆိုုတေရာတုုိ႔ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဆရာဝန္ေဆးလက္မွတ္မလိုုဘဲ ဝယ္ယူရရွိနုုိင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံေဆးစာ လိုုအပ္ပါသည္။ အာသိုုတက္ကဲ့သိုု႔ေသာေဆးမ်ားသည္  ေဆးစာမလိုုပဲ မိမိကိုုယ္တုုိင္ ဝယ္ယူနုုိင္ေလ့ရွိသည္။ (ေအာက္ပါဥပမာမ်ားကိုု ေျပာ၍ဝယ္ႏုုိင္ပါသည္။)

 

မီဆိုုပရိုုစေတာ အားအစာအိမ္နာမ်ားကာကြယ္ရန္ အသံုုးျပဳေလ့ရွိသည္။

စိုုင္တိုုတက္၊ စိုုင္ပရိုုစေတာ၊ မီဘီတက္၊ မီဆိုုတေရာ၊ ပေရာ့စ္တိုုေကာ့စ္ တိုု႔မွာ ေစ်းကြက္တြင္ရရွိႏုုိင္ေသာ မီဆိုုပရိုုစေတာ အမည္မ်ားျဖစ္သည္။

 

အာသိုုတက္ ႏွင့္ ေအာက္စာပေရာ့ဒ္ သည္ မီဆိုုပရိုုစေတာနွင့္ အကိုုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး ဒိုုင္ကလိုုဖန္းနက္ပါဝင္ေသာေဆးမ်ားျဖစ္သည္။ အဆစ္အျမစ္ကိုုက္ခဲျခင္းမ်ားအတြက္ အသံုုးျပဳေလ့ရွိသည္။ အာသိုုတက္သည္ ဆုုိင္တိုု္တက္ ထက္ပိုုေစ်းႀကီးသည္။

 

 • ဆိုုင္တိုုတက္ ( မီဆိုုပရိုုစေတာ ၂၀၀ မီလီဂရမ္)
 • အာသိုုတက္( သိုု႔) အာသိုုတက္ ၅၀ (သိုု႔) အာသိုုတက္ ၇၅ ( မီဆိုုပရိုုစေတာ ၂၀၀ မီလီဂရမ္)
 • မီဆိုုတေရာ (ခ်ီလီ)
 • ပေရာ့စ္တုုိေကာ့စ္ (မီဆိုုပရိုုစေတာ  ၂၅ မိုုင္ခရိုုဂရမ္) (ဘရာဇီး)
 • ဗာဂီပေရာ့စ္ (မီဆိုုပရိုုစေတာ ၂၅ မိုုင္ခရိုုဂရမ္) (အီဂ်စ္)
 • ေအာက္ဇာပေရာ့စ္ ၅၀ (သိုု႔) ၇၅ (မီဆိုုပရိုုစေတာ ၂၀၀မုုိင္ခရုိဂရမ္) (အာဂ်င္တီးနား)
 • မီဆိုုတက္ (အီဂ်စ္၊ ဂါနာ၊ တန္ဇားနီးယား၊ ယူဂန္းဒါး၊ ဇန္ဘီးယား)
 • မီဇိုုပရိုုစေတာ(ႏုုိင္ဂ်ီးရီးယား)
 • မီဆစ္(စပိန္)
 • မီဆိုုဖာ(စပိန္)
 • အုုိင္ဆိုုဗန္႔ (ကန္နာ၊ နီေပါ)
 • ကြန္တရက္ (အင္ဒီးယား၊ကြန္ဂိုု)
 • ဆုုိင္တိုုပန္ (ပါကစၥတန္)
 • ႏုုိပေရာစေတာ (အင္ဒိုုနီးရွား)
 • ဂတ္စ္ထရယ္ (အင္ဒိုုနီးရွား)
 • ေအစိုုတက္ (ဘန္ဂလားေဒ့ရွ္)
 • ဆိုုင္ရပ္စ္ (မက္ဆီကိုု)
 • ဆုုိင္ေတး (ကိုုလန္ဘီးာယး)
 • မီဆိုုပရိုုလန္ (ပီရူး)
 • အာသိုုတက္ (ဗင္နီဇြဲလား၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ေအာ္စေႀတးလီးယား)

(အျခားေသာအမွတ္တံဆိပ္မ်ားမွာ - မီဘီတက္ ၊ ဆိုုင္တိုုးမစ္၊ မိုုင္ကလုုိဖန္းနက္၊ မီဆိုုဖန္၊ အာသရိုုဖန္၊ မီဆိုုဂြန္၊ အယ္ဆိုုဘန္၊ မီဆယ္၊ ဆင္းတက္၊ ဂက္စထရိုုတက္၊ စီရိုုတက္၊ ဂက္စထေရာ၊ မီဆိုုပလက္စ္၊ ဇုုိင္တိုုတက္၊ ပရက္စ္တာကိုုင္း၊ မီဆိုုပေရာ့စ္၊ ဆုုိင္တိုုေလာ့၊ ဂ်ီမီဆိုုပေရာ့စေတာ၊ မုုိင္ရိုုလက္၊ ဂ်ိဳင္မီဆိုု)

 

ထိုုေဆးျပားမ်ားကိုု ရယူရန္ ဆရာဝန္ေဆးစာမရွိပါ ဥပမာအားျဖင့္ - မိမိ၏အဖြားသည္ အင္မတန္ျပင္းထန္ေသာေသြးေလးဘက္နာ ရွိေသာေႀကာင့္ ကိုုယ္တုုိင္မဝယ္ယူႏုုိင္၊ ေငြေႀကးအခက္အခဲေႀကာင့္ ဆရာဝန္မျပႏုုိင္သျဖင့္ ဝယ္ရျခင္းျဖစ္ေႀကာင္းေျပာ၍  ဝယ္ယူႏုုိင္ ပါသည္။

 

အကယ္၍ေဆးဆုုိင္ တစ္ဆုုိင္တြင္ ဝယ္ယူ၍မရပါက ေနာက္တစ္ဆုုိင္တြင္    ထပ္မံႀကိဳးစားဝယ္ယူႀကည့္ပါ(သိုု႔) ဝယ္ယူရန္ ပုုိမိုုအဆင္ေျပႏုုိင္မည့္ မိမိ၏ လက္တြဲေဖာ္  / ေယာက်ာ္းေလးသူငယ္ခ်င္း အားအကူအညီေတာင္းပါ (သိုု႔) ေဆးစာေရးေပးႏုုိင္မည့္ ဆရာဝန္အား အကူအညီေတာင္းပါ။

 

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဆုုိင္တိုုတက္အား ေမွာင္ခိုုေစ်းကြက္ (ေဆးေျခာက္ဝယ္ယူႏုုိင္ေသာ ေနရာ) မ်ားတြင္ ရရွိႏိုု္င္သည္။ မိမိဝယ္ယူေသာ ေဆးသည္ အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ေဆးအစစ္ျဖစ္ေႀကာင္း ေသခ်ာစစ္ေဆးျပီးမွ ဝယ္ယူပါ။ ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပံုုမ်ားမွ ေဆးအစစ္ပံုုမ်ားအားႀကည့္ရႈေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။

 

မီဆိုုပရိုုစေဆာ ၂၀၀မီလီဂရမ္ ၁၂ျပားဝယ္ယူရပါမည္။ ဆုုိင္တိုုတက္ (သိုု႕) အာသိုုတက္ တြင္ မီဆိုုပရိုုစေတာ ၂၀၀မီလီဂရမ္ပါဝင္ပါသည္။ ေဆးဘူးခြံတြင္ ေရးသားထားေသာ မီဆိုုပရိုုစေတာ ပါဝင္မႈအားေသခ်ာဖတ္ပါ။ ပံုုမွန္အားျဖင့္ ၂၀၀မီလီဂရမ္ ပါဝင္ေလ့ရွိေသာ္လည္း မတူညီေသာ ပါဝင္မႈမ်ားရွိသည့္ ေဆးျပားမ်ားလည္းရွိသည္။ အကယ္၍ ၂၀၀မီလီဂရမ္မပါဝင္ပါက အသံုုးျပဳရမည့္ ပမာဏရရွိေစရန္ ေဆးလံုုးေရကိုု ျပန္လည္တြက္ခ်က္ရပါမည္။

 

အနာဂတ္အတြက္

 

မလိုုလားအပ္ေသာ ကိုုယ္ဝန္အား ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေကာင္မြန္သင့္ေတာ္ေသာ သေႏၶတားနည္းအား အသံုုးျပဳပါ။

ေသြးဆင္းျခင္းရပ္သြားျပီး ကိုုယ္ဝန္စစ္ေဆးႀကည့္ရာတြင္ မရွိေတာ့လွ်င္ (သိုု႔) အာထရာေဆာင္း ဓါတ္မွန္ရိုုက္ေသာအခါ သားအိမ္တြင္းတြင္ မည့္သည့္အရာမွ် မရွိေတာ့လ ွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ သားအိမ္တြင္းထည့္သေႏၶတားပစၥည္းအား ထည့္သြင္းပါ။

ေသြးဆင္းရပ္သြားလွ်င္ သေႏၶတားေဆးအားစတင္ေသာက္သံုုးႏုုိင္ျပီျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္ ပထမလတြင္ ကိုုယ္ဝန္အား ရာႏႈံုးျပည့္ တားႏိုုင္မည္မဟုုတ္ပါ။ ထိုု႔ေႀကာင့္ အျခားေသာ သေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ ကြန္ဒံုုး အစရွိသည္တိုု႕ကိုု ပထမလတြင္ တြဲဖက္သံုုးစြဲသင့္ပါသည္။

 

မိမိအေတြ႕အႀကံဳအား ေဝမွ်ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ နည္းလမ္းမ်ားအား ေမးျမန္းလိုုသည္ျဖစ္ေစ info@womenonweb.org သိုု႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။