Abortion clinics and associations in Albania

Adresa jonë ështëBulevardi “Gjergj Fishta”, Nd 26 , H.6 ,
Ap.1Njesia Bashkiake Nr.7 , Kodi Postar 1001,Tirane
Telefon + 355 4 2251 475

Albania

Abortion is legal on request until 12 weeks