بد از خوردن دور اول قرص ها، خونریزی شروع شده است، آیا دور دوم و سوم از قرص‌ها را لازم دارم؟

 

بله، با وجود خونریزی هنوز باید از دور دوم و سوم استفاده کرد. تحقیقات علمی‌ نشان داده که دور دوم و سوم از قرص ها احتمال سقط شدن را زیاد می‌کند و تعداد سقط‌های ناکامل را کاهش میدهد. در صورت سقط شدن جنین دل‌ درد کمتری خواهید داشت. تحقیقات علمی‌ نشان داده که بر دوم و سوم قرص‌ها باعث موثر تر شدن میشود و تعداد سقط‌های ناکامل را کم می‌کند. شما همچنین دل‌ درد کمتری پس از مصرف دور اول قرص‌ها خواهید داشت.
میتوانید به بیمارستان بروید و با استفاده از اولتراساند از سقط شدن جنین اطمینان پیدا کنید.
در کشورهای که سقط جنین منجر به محاکمهٔ خانوم‌ها میشود، لازم نیست که به پرسنل پزشکی‌ بگویید که خود القا سقط جنین کردید. میتوانید بگویید که جنین به طور طبیعی افتاده. پزشک فرق بین این دو را تشخیص نمیدهد، درمان هم یکی‌ می‌باشد.