از Misoprostol استفاده کردم، مقدار خیلی کمی‌ خونریزی داشته ام، آیا سقط کارساز بوده؟

 

به سختی می‌توان تشخیص داد که سقط جنین اتفاق افتاده است. تنها راهی‌ که بی‌ شک مشخص خواهد کرد اولتراساند است. میتوانید به پزشک بگویید که جنین افتاده است. همچنین بد از سه هفته تست حاملگی‌ بدهید.
اگر که همچنان باردار بودید بد از گذشت چند روز میتوانید دوباره سقط جنین کنید. تحقیقات علمی‌ ثابت کرده که بهترین و موثر ترین روش استفاده از Misoprostol به این صورت می‌باشد که استفاده از ۴ عدد قرص به طور زیر زبانی بد از سه ساعت دوباره ۴ عدد قرص به طور زیر زبانی بد از سه ساعت برای بر سوم ۴ عدد قرص به طور زیر زبانی تا اینکه قرص‌ها زیر زبان آب شوند(قورت ندهید). 
همچنین میتوانید با دو داروی Mifepriston و Misoprostol سقط جنین کنید که %۹۹ کارساز می‌باشد. لطفا به این وبسیتorg.WOMENONWEB.www بروید. این یک مرجع سقط جنین پزشکی‌ روی شبکه می‌باشد که به شما در این زمینه کمک خواهد کرد.